Primární vyšetření

Primární vyšetření je neodkladné a charakterizují ho níže popsané kroky   AB-CDE.
Úkony u kroků A, B a C jsou život zachraňující a není možné je odkládat,
resp. bez jejich provedení postupovat dále ve vyšetřování. Primární vyšetření
jde ruku v ruce s primárním ošetřením pacienta. V případě komunikujícího
pacienta se dá předpokládat zachované vědomí, volné dýchací cesty, dýchání,
a tím pádem i krevní oběh. Proto i primární vyšetření se prolíná s vyšetřením
sekundárním.

Algoritmus C-ABCD

Pro rychlé a správné poskytnutí první pomoci zraněnému je důležité pochopení a zapama-
tování si pevně daného pořadí úkonů a opatření. Při dodržení tohoto algoritmu dokážeš ošetřit
jakékoli  poranění  systematicky,  rychle  a  bez  zbytečného  zmatkování  tak,  abys  co  nejvíce
zvýšil šanci zraněného na přežití.

Je nezbytné naučit se přistoupit ke zraněnému, zhodnotit
jeho základní životní funkce a jakýkoli zjištěný patologický stav ihned ošetřit. Prováděj níže
popsané úkony pokaždé v tomto pořadí (C-ABCD), žádný bod nevynechej. Časté opakování a
nacvičování přístupu k zraněnému ti umožní správně zareagovat v reálné situaci.

 

Prvotní ošetření je v TCCC postavena na systému C A B C D E:

          
           C
- Masivní krvácení
           A - Zabezpečení dýchacích cest a kontrola krční páteře
           B - Dýchání a ventilace
           C - Kontrola krevního oběhu a krvácení
           D - Neurologické vyšetření
           E - Vyšetření celého pacienta