Pulzní oxymetr

Pulzní oxymetry jsou diagnostické lékařské přístroje pomocí nichž lze monitorovat
saturaci kyslíku v arteriální krvi. Jsou to přístroje založené na optickém principu, kdy světelný
paprsek prochází prokrvenou tkání. Měřen je úbytek intenzity světelného záření o dvou
vlnových délkách, které je pohlcováno hemoglobinem obsaženým včervených krvinkách.
V závislosti na zastoupení oxy-hemoglobinu a deoxy-hemoglobinu vkrvi jsou obě světelná
záření o rozdílných vlnových délkách pohlcována s různou mírou.

Jednou z nejdůležitějších funkcí lidského těla je poskytování dostatku kyslíku do všech jeho částí. Kyslík se v krvi váže na hemoglobin a následně je transportován do tkání. Pulzní oxymetrie je neinvazivní metoda pro měření množství kyslíku navázaného na hemoglobin. A na jakém principu vlasně pulzní oxymetr funguje? Okysličený a neokysličený hemoglobin má totiž odlišné absorpční vlastnosti pro světla různých vlnových délek. Pulsní oxymetr proto prosvětluje tkáň červeným a infračerveným světlem. Signál procházející přes tkáň je ovlivněn absorpčními vlastnostmi hemoglobinu a srdečním pulsem. Tyto signály měříme a jejich poměr nám umožní zjistit nasycenost(sa­turaci) krve kyslíkem, která má zkratku SpO2.

Normální hodnoty saturace se pohybují mezi 96–98%, jakékoliv jiné naměřené hodnoty můžeme tedy považovat za patologické. Špatných nebo lépe řečeno nepřesných výsledků však můžeme dosáhnout také nesprávným použitím přístroje. Musíme si dát pozor zejména na správné umístění sondy, která se nejčastěji přikládá na místa s velmi hustou sítí kapilár, jako jsou prsty nebo ušní lalůček, která jsou navíc velmi dobře prosvětlitelná. Při umístění senzoru na prst musíme dát pozor na to, aby pacient neměl nalakované nehty, neboť tím bychom dosáhli chybných výsledků. Při otravách CO nám oxymetr ukazuje falešně vysoké hodnoty, u pacientů s poruchou periferního prokrvení nebo s arytmiemi zase dostáváme hodnoty falešně nízké.

Stanovení nasycení kyslíku v krvi je velmi cennou diagnostickou hodnotou, a proto se měření oxymetrie stalo standardním vyšetřením již v přednemocniční neodkladné péči (PNP).