Celkové postižení chladem

 Celkové postižení chladem nastává, pokud teplota tělesného jádra klesne pod 35 °C.


 
Příznaky
  Prudká forma (např. po pádu do ledové vody)
    Studené končetiny, bolestivý svalový třes, zrychlení dechové a tepové frekvence, zprvu
    neklid a úzkost, později únava a apatie. Smrt nastává v důsledku fibrilace komor či
    jiné poruchy srdečního rytmu do cca 15–20 minut, někdy dříve.
•  Pozvolná forma (častější)
    Netečnost (apatie), porucha vědomí, změna chování, opakované žádosti o odpočinek.
    Svalová  slabost,  která  vede  ke  špatné  koordinaci  pohybů  a  k  pádům.  Dezorientace
    s halucinacemi. Klamný pocit tepla s paradoxním odkládáním oděvu. Ztráta mimiky,
    smazaná řeč, postupně bezvědomí (pod 30 °C). K úmrtí může dojít do 1–2 hodin od
    počátku příznaků, nejčastěji v důsledku srdeční arytmie.
 
První pomoc
  Ochraň nemocného před dalším prochladnutím (deka, izotermická fólie, lidské teplo).
  Zamez jakýmkoli pohybům podchlazené osoby (pohyb vede k dalšímu ochlazení těles-
    ného jádra krví z končetin).
•  Zakaž podávání léků a alkoholu (alkohol urychluje podchlazení).
  Nenechávej postiženého o samotě.
  Zabezpeč transport do specializovaného zdravotnického zařízení, pokud možno vrtul-
    níkem (pozemní doprava je i pro mírně podchlazeného člověka rizikem).
 
Další pomoc (závisí na fázi podchlazení)
•  1. fáze – lehké podchlazení.
     Svalový třes, slabost, zrychlení tepu a dýchání, postižený je při plném vědomí.
     Podávej horké slazené nápoje (bez alkoholu), hospitalizace je nutná pouze v případě
     komplikací.
  2. fáze – těžké podchlazení
     Postižený upadá do bezvědomí, dýchání a pulz jsou sice zpomalené, ale zachované.  
     Kontroluj základní životní funkce. Transportuj postiženého na specializované praco-
     viště (k léčbě je nutná intenzivní péče).
  3. fáze – zdánlivá smrt
     Nízká tělesná teplota minimalizuje potřebu kyslíku. Díky tomu je obtížné zjistit přítom-
     nost dýchání a srdeční činnosti, reakce zornic na světlo jsou zpomalené.
     V tomto případě je velkou chybou prohlašovat postiženého ihned za mrtvého, zejmé-
     na pokud není poraněný nebo nedošlo k zástavě dýchání udušením a pokud je možný
     rychlý transport na specializované pracoviště. Platí zásada: „Nikdo není mrtvý, dokud
     není ohřátý na normální tělesnou teplotu a mrtvý“ (No one is dead until rewarmed and
     dead). Jedinou pomocí je poskytnutí srdeční masáže a umělého dýchání až do příjezdu
     zdravotnické pomoci.
 
Pokud není k dispozici transport a rychlá odborná pomoc, ulož podchlazeného na chráněné
místo  (např.  do  stanu).  První  pomoc  spočívá  v  aktivním  rozehřátí  (dodání  tepla  z  vnějších
zdrojů – horká voda).

Diskusní téma: Celkové postižení chladem

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek