Neprůchodnost dýchacích cest

Dobrá  průchodnost  dýchacích  cest  je  nezbytným  předpokladem  jedné  ze  základních
životních funkcí – dýchání.

Dokud při poskytování první pomoci nezabezpečíš průchodnost
dýchacích cest zraněného, nemá smysl věnovat se dýchání a krevnímu oběhu – podle principu

C-ABC.

 

Pokud kyslík z okolního vzduchu nemá možnost dostat se dýchacími cestami do plic
zraněného a odtud prostřednictvím krve do jeho tkání, začnou buňky těchto tkání (hlavně moz-
kové a srdeční) po určitém časovém úseku
(u mozkových buněk běžně po 5 minutách) trpět
nedostatkem  kyslíku  s  následnou  poruchou  funkce  a  smrtí  buňky. 

Věnuj  proto  dýchacím cestám zraněného velkou pozornost, mnoho zraněných zemřelo zbytečně udušením, protože
jejich spolubojovníci nebyli schopni udržet jejich dýchací cesty průchodné do doby poskyt-
nutí odborné pomoci!

Důležité je včas rozpoznat nutnost zásahu ke zprůchodnění dýchacích
cest! Nenech se rozptýlit a zdržet jinými zraněními, po
 zástavě masivního zevního krvácení 
mají dýchací cesty prioritu!
 

 Příčiny (kdy můžeš očekávat poruchu průchodnosti dýchacích cest) 

  Bezvědomí (ochabne napětí kořene jazyka, vymizí ochranné reflexy dýchacích cest).
  Poranění v oblasti obličeje, zlomeniny horní či dolní čelisti.
  Popálení v oblasti obličeje a krku.
  Vdechnutí cizího tělesa (sousto stravy, zvratky, krev, viz výše).
 

 Příznaky (upozorní tě na poruchu průchodnosti dýchacích cest) 

•  Porucha vědomí (pokud je zraněný při vědomí a odpoví na dotaz, s největší
    pravděpodobností jsou dýchací cesty průchodné, dýchání a prokrvení mozku
   dostatečné).
  Neklid, zraněný si odmítá lehnout na zem (nezaměň s bojovým stresem či  
    s intoxikací).
  Namodralé zabarvení kůže, rtů a jazyka.
•  Nepřirozené zvuky při dýchání (bublání, chrapot).
  Necítíš proud vydechovaného vzduchu i přes případné dechové úsilí zraněného,
    hrudník zraněného se nezvedá.
 

První pomoc

•  Pokud je zraněný při vědomí, dusí se a máš podezření na aspiraci cizího tělesa (zvratky,
    strava), postupuj podle předchozí kapitoly.

•  Pokud je zraněný v bezvědomí, otoč zraněného na záda. Pamatuj, že není vyloučeno
    poranění krční páteře, vyhni se při manévru rotaci páteře!


•  Pokud zjistíš zástavu dýchání, přivolej pomoc.


•  Sejmi zraněnému přilbu, zajisti imobilizaci krční páteře v podélné ose páteře (fixuj
    hlavy mezi koleny, nebo hlavu podrží pomocník).


•  Otevři  ústa  zraněného  předsunutím  či  vytažením  dolní  čelisti  (viz  níže,  těmito
    manévry  v  naprosté  většině  případů  zprůchodníš  dýchací  cesty,  pokud  je  příčinou
    neprůchodnosti zapadlý kořen jazyka).

 
•  Zkontroluj  pohledem  dutinu  ústní,  případná  cizí  tělesa  a  nečistoty  odstraň  pomocí
   prstů. Odstraň pouze tělesa, která vidíš! Při manipulaci naslepo hrozí zatlačení tělesa
   ještě  hlouběji  do  dýchacích  cest.  Neztrácej  čištěním  dutiny  ústní  zbytečně  mnoho
  času. Pokud máš k dispozici ruční odsávačku, použij ji. Pokud zraněný začne zvracet,
  otoč  ho  po  dobu  zvracení  na  bok  –  nesmí  dojít  k  zatečení  žaludečního  obsahu  do
  dýchacích cest!


•  Zkontroluj, zda zraněný spontánně dýchá. Přítomnost dýchání zjistíš během 3–5 vteřin
    pohledem na zvedající se hrudník, poslechem uchem
přiloženým nad ústy zraněného,
   vnímáním vydechovaného proudu vzduchu na své tváři.


•  Pokud zraněný dýchá spontánně, udržuj průchodnost jeho dýchacích cest do příchodu
   odborné pomoci, sleduj přitom stav dýchání a krevního oběhu. Pokud musíš odejít,
   ulož zraněného do
stabilizované polohy na boku.


•  Pokud máš k dispozici, zaveď nosní nebo ústní vzduchovod. Správnou velikost nosního
    vzduchovodu odměř od špičky nosu k ušnímu lalůčku, zaveď ho šroubovitými pohyby
    do nosní dírky, zajisti na konci spínacím špendlíkem proti zapadnutí. Ústní vzducho-
   vod odměř od středu úst k úhlu dolní čelisti, zaveď koncem proti tvrdému patru, poté
   ho stoč za kořen jazyka. Pokud má zraněný zachované ochranné  reflexy dýchacích
   cest  (bezvědomí  není  dostatečně  hluboké),  nebude  zavedený  vzduchovod  tolerovat,
  může dojít ke zvracení a k vdechnutí žaludečního obsahu!


•  Pokud zraněný spontánně nedýchá, zkus ho prodýchnout dvěma hlubokými vdechy.
    Pokud se hrudník zraněného zvedá, pokračuj v umělém dýchání.


•  Pokud  jsou  k  dispozici  pomůcky  k  zajištění  dýchacích  cest,  použij  je  (například
    kombirourka, laryngeální maska, laryngeální tubus). Tyto pomůcky se předem musíš
    naučit  používat.  Zraněný  musí  být  v  dostatečně  hlubokém  bezvědomí,  aby  byly
    vyhaslé ochranné reflexy dýchacích cest. Pokud zraněný pomůcku netoleruje, dojde
    ke kašli a zvracení s následným rizikem zatečení zvratků do dýchacích cest!


•  Endotracheální intubace (zavedení rourky do průdušnice pod přímou kontrolou zraku)
    je  úkon  vyhrazený  pro  lékaře,  nezkušený  zachránce  by  při  pokusu  o  intubaci  mohl
    zraněného i poškodit.


•  Poslední možností je chirurgický přístup – protětí hrtanu v místě mezi štítnou a prsten-
    čitou chrupavkou. Takový výkon je vhodný v případech, kdy nejsou k dispozici výše
    zmíněné pomůcky, nebo když pokusy o zajištění dýchacích cest nechirurgickým způ-
    sobem jsou neúspěšné. Nutnost chirurgického přístupu předpokládej zejména v pří-
    padech popálení dýchacích cest (inhalační trauma), alergického otoku horních dýcha-
   cích cest a poranění v oblasti obličeje a krku. K dispozici jsou komerční sety (např.
   QuickTrach), improvizovaně lze použít několik silných žilních (intravenózních) kanyl
   či ostrý předmět a jakoukoli rourku. V případě nezkušeného zachránce jde o výkon
   s vysokým rizikem a malou nadějí na úspěch.

 

Manévry ke zprůchodnění dýchacích cest bez pomůcek

 

  Vytažení  brady  –  prsty  jedné  ruky  dej  pod  dolní  čelist  a  jemně  ji  zvedej,  palcem
    stejné ruky zvedej čelist tahem za dolní řezáky.


  Předsunutí dolní čelisti – na každé straně uchop prsty úhel dolní čelisti a předsunuj
    dolní čelist vzhůru a dopředu. Lokty si opři o podložku. Tato technika je nejbezpečnější
    při riziku poranění krční páteře.


  Mírný záklon hlavy s vytažením brady – přistup k hlavě zraněného ze strany, mírně
    zakláněj hlavu zraněného tlakem dlaně na jeho čelo, konečky prstů druhé ruky umísti
    pod bradu a zvedej ji.  

 

Diskusní téma: Neprůchodnost dýchacích cest

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek