Popáleniny

Popáleniny jsou poranění tkání vznikající kontaktem s vysokou teplotou, chemikáliemi
nebo  elektrickým  proudem.  Ohrožují  postiženého  rozvojem  šoku  (ztráta  tekutin,  bolest),
infekcí (rozsáhlá ranná plocha, vznik sepse), ztrátou tvaru a funkce kůže (jizevnaté hojení).
Naděje na přežití závisí na správném ošetření popálených ploch a na stabilizaci stavu pacienta
během  prvních  několika  hodin.  Záchranná  akce  u  život  ohrožujícího  popálení  musí  být
zahájena co nejrychleji, aby se zvýšila šance postiženého na přežití s co nejmenšími následky.
Konkrétní zákrok závisí na typu popáleniny. Takřka u všech druhů popálenin je nutné postu-
povat přísně sterilně, a to i v rámci první pomoci. Při zanesení infekce do rány mohou vznik-
nout těžké komplikace. Vždy předcházej vzniku šoku.


 
Dělení podle příčiny
•  Termální popáleniny vznikají působením ohně, opařením nebo kontaktem s horkým
     předmětem.

  Chemické popáleniny jsou způsobeny kontaktem s chemickou látkou zásaditou (louhy,
    U obou typů látek se proces popálení zastaví až odstraněním nebo inaktivací látky.
    Patří sem i popálení bílým fosforem.
  Popáleniny  elektrickým  proudem  jsou  způsobeny  vysokou  teplotou  při  průchodu
    elektrického proudu tělem.
  Inhalační  popáleniny  vznikají  následkem  vdechnutí  škodlivých  dýmů  či  dráždivých
    částic.


 Určení závažnosti popálenin
  Podle rozsahu popáleného tělesného povrchu.


  Plocha  dlaně  včetně  prstů  odpovídá  1  %  tělesného  povrchu.  Rozsah  popáleniny  lze
    určit pomocí „pravidla devíti“ – hlava a krk 9 %, jedna horní končetina 9 %, přední
   strana trupu 2 × 9 %, zadní strana trupu 2 × 9 %, jedna dolní končetina 2 × 9 %, oblast
   genitálu 1 %. Závažné jsou popáleniny nad 15 % tělesného povrchu, kdy u dospělých
   hrozí vznik šoku (u dětí a starých osob se šok rozvíjí i u popálenin menšího rozsahu).


  Podle hloubky popáleniny.

  Povrchní  (není  postižena  celá  tloušťka  kůže,  jsou  zachovány  potní  žlázy  a  vlasové
    váčky, je přítomna silná bolest, chlup nejde snadno vytáhnout) a hluboké (poškození
    celé tloušťky kůže s poškozením podkoží, plocha je necitlivá, chlup jde snadno vy-
    táhnout).  
  Podle přítomnosti popálení dýchacích cest.
  Podle  přítomnosti  popálení  závažných  lokalit  (obličej,  oči,  uši,  ruce,  nohy,  oblast
    genitálu).
 
Příznaky a dělení
I. stupeň
  Zarudlá kůže, která později bledne.
Bolest v postiženém místě.
  Mírný otok.
•  Nepřítomnost puchýřů.
  Hojí se řádově dny.
II. stupeň
  Skvrnitá kůže s bělavými, tmavohnědými, růžovými či červenými okrsky.
  Puchýře nebo příškvary.
  Bolest v místě poškození.
  Podle rozsahu i vznik šoku.
  Hojí se řádově týdny.
III. stupeň
•  Voskově bílá, špinavě červená nebo hnědá a tuhá kůže (dochází k odumření tkáně).
  Kůže neblednoucí účinkem tlaku.
  Postižená místa nebolí.
  Hojí se měsíce, a to jizvou.
 
Inhalační popáleniny
  Oheň v uzavřeném prostoru (kryt, obrněné vozidlo).
  Popálení nosu a úst.

  Kašel, vykašlávání sazí.
  Chrapot, dušnost.
  Zástava dýchání, otok dýchacích cest.
•  Porucha vědomí, zmatenost.

První pomoc
•  Technická první pomoc – eliminuj zdroj popálení (až poté můžeš odhadnou závažnost
    popáleniny a poskytnout první pomoc), jde o čas!


  V případě popálení ohněm či teplem přemísti postiženého do bezpečí, polož ho na zem,
    uhas  plameny  na  postiženém  přikrytím  nesyntetickým  vlhkým  textilem  (syntetické
    materiály,  např.  nylon,  se  mohou  ohněm  roztavit  a  způsobit  další  poranění!)  nebo
    válením postiženého po zemi.


  V případě popálení elektrickým proudem vypni zdroj proudu. Pokud to není možné,
    přemísti  postiženého  pomocí  nevodivého  suchého  materiálu  (lano  či  textil  kolem
    ramen, dřevo). Vyvaruj se přímého kontaktu s tělem postiženého!


•  V případě chemické popáleniny odstraň chemikálii z povrchu postiženého. Tekutou
    chemikálii vypláchni co největším množstvím vody (pouze malé množství vody může
    popáleninu zhoršit podporou další chemické reakce!), zbylé suché částice mechanicky
    odstraň  (ne  holou  rukou!),  částice  bílého  fosforu  odstraň  pomocí  mokrého  textilu
   (zabraň jejich kontaktu se vzduchem).


  Ozřejmi popálenou plochu, rozřízni a jemně odstraň části uniformy překrývající popá-
    leninu (vyhni se přetahování rukávů a nohavic přes popálenou plochu), textil pevně
    lnoucí k popálené ploše ale neodstraňuj. U popálenin rukou či nohou hrozí následný
    otok, proto odstraň šperky či hodinky a dej je do kapes postiženého.

 
  Kontroluj základní životní funkce zraněného, především průchodnost dýchacích cest
    (zejména v případě inhalační popáleniny)!


  Sterilně  kryj  rány  (nejlépe  originálním  zdravotnickým  materiálem).  Rozprostři  do
    plochy oba polštářky kapesního obvazu, nedotýkej se sterilní plochy obvazu. Krytí má
    být přiléhavé, ale nesmí příliš zaškrcovat popálenou část těla. Nekryj obličej a krk.
    Pokud  není  k  dispozici  dostatek  obvazového  materiálu,  použij  improvizovaně  nej-
    čistší dostupný krycí materiál.


•  Pokud  jsou  k  dispozici,  použij  komerčně  vyráběné  prostředky  (např.  popáleninová
    rouška Water-Jel).


  Znehybni ošetřené končetiny (dlaha, horní končetina do šátku – úleva od bolesti), popá-
    lené končetiny zvedni nad horizontálu (zmenšení otoků).


•  Ochlazuj malé popáleniny opakovaným poléváním čistou chladnou vodou (prováděj,
    dokud přináší úlevu, nutno začít co nejdříve po úrazu, správné chlazení snižuje celkový
    stupeň  poškození  tkáně,  zmenšuje  bolestivost).  Pozor  –  rozsáhlé  popálené  plochy
    nechlaď, hrozí podchlazení postiženého a šok! Hypotermie též může vést k závažným
    poruchám srdečního rytmu s následnou zástavou krevného oběhu!


•  Zajisti analgezii (autoinjektor Morphine).
 
Poznámky
  Puchýře nikdy nepropichuj.
  Příškvary (oděv, dehet) nestrhávej, odstřihni jejich volné okraje.  
  Na ránu nikdy neaplikuj mast ani zásyp.
  Při sterilním krytí popálených rukou je nutné mezi prsty vložit záložky z gázy.
  U  popálenin  elektrickým  proudem  zkontroluj  místo  vstupu  a  výstupu  elektrického

  U chemických popálenin po vypláchnutí chemikálie přilož na ránu suché krytí.
  Pokud je postižený při vědomí a bez nevolnosti, podávej mu po doušcích vodu.  
•  U rozsáhlých popálenin hrozí v důsledku velké ztráty tělesných tekutin šokový stav!
    Ulož  postiženého  do  protišokové  polohy.  Pokud  máš  zkušenosti  a  vybavení,  zajisti
    žilní vstup a podávej náhradní roztoky.

Diskusní téma: Popáleniny

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek