ZÁKLADY OBVAZOVÉ TECHNIKY

 Rozdělení obvazů podle funkce

  Obvaz  krycí  –  překrývá  plochu  rány,  kterou  tak  chrání  před  zevními  vlivy,  plocha
    obvazu v kontaktu s ránou má být sterilní.
  Obvaz tlakový – jeho účelem je vyvinout velký tlak na malou plochu v místě krváce-
    jící tepny, a zastavit tak krvácení.
•  Obvaz imobilizační – znehybňuje určitou část těla tím, že omezí na minimum pohyb-
    livost v některých kloubech (např. závěs horní končetiny, obvaz ve spojení s dlahou).
•  Obvaz fixační – fixuje krycí materiál v místě jeho přiložení.

   Video: obvazová technika