Úvod

Preface
Nová  filosofie  neodkladné  péče  v polních  podmínkách  je  přizpůsobena
aktuálním potřebám na včasné ošetření zejména těžkých poranění již na místě jejich
vzniku  –  v poli.  Nezbytným  předpokladem  takové  kvalitní  péče  jsou  znalosti,
vědomosti,  dovednosti  a  správné  posouzení  každého  poranění  tak,  aby  zraněný  byl
adekvátně ošetřen.
Poskytování  neodkladné  péče  v polních  podmínkách  je  založeno  na  filosofii
kurzu Advanced Trauma Life Support (ATLS ®  ), kterou propaguje American College
of Surgeon. Tato filosofie se stala mezinárodně uznávaným standardem pro ošetřování
zraněných v civilním nemocničním prostředí.
Z  důvodů  zachování  jednotných 
„ABC“  postupů  i  v  armádě  byl  zaveden  ve
Velké  Británii  kurz  BATLS  (Battlefield  Advanced  Trauma  Life  Support).  Jedná  se
o modifikovaný  kurz,  který  bere  na  zřetel  specifické  podmínky  a  okolnosti  vzniku
zdravotnických  ztrát.  Zakladatelem  principů,  postupů  a  dovedností  v  podmínkách
britské vojenské zdravotnické služby byl profesor vojenské chirurgie generálmajor Ian
Haywood.  Výchozí  platformou  pro  úpravy  poskytování  neodkladné  péče  v  polních
podmínkách byl právě princip ATLS® vypracovaný ve Spojených státech amerických.
Filosofie  poskytování  neodkladné  péče  podle  principů  BATLS  se  ve
zdravotnické  službě  armády  Velké  Británie  začala  uplatňovat  během  studené  války
v Evropě. Očekávalo se, že zdravotnická služba bude během možné války „zahlcena“
velkým  počtem  zraněných,  a  proto  byli  v  poskytování  péče  podle  tohoto  principu
vzděláváni  a  trénováni  i  další  příslušníci  zdravotnické  služby  (technici,  veterinární
lékaři, fyzioterapeuti).
Používání filozofie BATLS se více rozšířilo během operací v Perském zálivu
v letech  1990-91  a  na  Balkáně.  Postupně  byly  do  principů  BATLS  zakomponovány
změny  vyplývající  z  praktických  zkušeností  na  bojištích  a  z  nových  doporučení
pro neodkladnou  resuscitaci  z roku  2000.  V  dalším  období  se  ukázalo  jako  nutnost
rozpracovat filosofii zejména na podkladě dalších zkušeností při ošetřování zraněných
na  bojišti  a  na  podkladě  nových  doporučení  určených  pro  civilní  podmínky
(Guidelines kardiopulmonální resuscitace 2005). Inovovaná filosofie BATLS 2005 TM
tak  odráží  nejnovější  teoretická  a  praktická  doporučení  pro  poskytování  neodkladné
péče v polních podmínkách založená zejména na:

·  zkušenostech z bojových operací v Afghánistánu 2002 a Iráku 2003, poznatku, že
zdravotnická služba (personál, technika) je vzhledem k charakteru současné války
více napadána povstalci,
·  zlepšení  dostupnosti  diagnostiky,  ROLE 2  –  FAST  (Focused  Abdominal
Sonography in Trauma), ROLE 3 – FAST a CT (Computer Tomography),
·  používání  nové  generace  resuscitačních  přístrojů  a  pomůcek  jak  v  terénu,  tak  v
ambulancích,
·  využívání  nových  postupů  a  algoritmů  při  zástavě  krvácení 
(C-A-T = Combat
Application Tourniquet
, hemostatické preparáty – QuikClot, HemCon, Celox),
·  potřebě dostupnosti kvalitní péče zejména na místě vzniku poranění.
Úvodní zhodnocení a přístup
Princip BATLS je založen na systematickém přístupu k raněnému. Na rozdíl od
dřívější filosofie tento přístup zahrnuje pouze tři fáze:

1. Prvotní ošetření a resuscitaci (Primary  Survey  and  Resuscitation),

2.  Druhotné  ošetření  (Secondary  Survey)
3. Definitivní péči (Definitive Care).

 

Primary Survey and Resuscitation
V  rámci  prvotního  ošetření  musí  být  rozpoznána  všechna  život  a  končetiny
ohrožující  poranění.  Ihned  po  jejich  zjištění  se  provádí  ošetření,  tj.  resuscitační
výkony.

Kroky prvotního ošetření se jednoduše zapamatují jako:  ABCDE:
·  Catastrophic Haemorrhage Control
Zástava masivního zevního krvácení.

·  Airway (and Cervical Spine Control where appropriate)
Zabezpečení průchodnosti dýchacích cest a imobilizace krční páteře tam, kde je to
možné. 

·  Breathing and Ventilation (with Oxygen where available)
Zabezpečení dýchání a ventilace, podání kyslíku, je-li dostupný.

·  Circulation and Haemorrhage Control
Kontrola krevního oběhu a krvácení.

·  Disability or Neurological Deficit
Základní neurologické vyšetření.

·  Exposure Depending on the Environment

Ostatní vyšetření včetně vyšetření končetin v závislosti na okolních podmínkách.
 

Secondary Survey
Druhotné ošetření představuje podrobné vyšetření zraněného od hlavy k patě,
zepředu i zezadu, ale pouze za vhodných podmínek (taktická situace apod.). Zkráceně
se může provádět před definitivním ošetřením.

Definitive Care
BATLS se zabývá „pouze“ neodkladnou resuscitační péčí o kriticky zraněného
pacienta před vlastním chirurgickým ošetřením, tato péče však zahrnuje také základní
chirurgické  výkony  (např.  invazivní  vstupy  do  dýchacích  cest,  punkci  a  drenáž
hrudníku aj.)
Přestože  v  polních  podmínkách  definitivní  péči  nelze  poskytnout,  musí  být
zdravotnický pracovník řídící se zásadami a principy BATLS schopen rozpoznat, kdy
přežití zraněného vzhledem k charakteru jeho poranění vyžaduje urgentní chirurgický
zákrok či další specializovanou péči a indikovat ho včas k odsunu na vyšší pracoviště.
 
BATLS 2005 TM  
Filosofie ATLS® představuje standard poskytování neodkladné péče u traumat
v  civilních  nemocničních  podmínkách.  Tento  princip  nemůže  platit  při  poskytování
neodkladné péče na jednotlivých etapách odsunového  řetězce vojenské zdravotnické
služby.  BATLS  2005 TM   představuje  algoritmus  ošetření  zraněných  za  respektování
taktických  podmínek  na  místě  vzniku  poranění,  s  využitím  diagnostických  a
terapeutických  možností,  přístup  založený  na  správném  zhodnocení  konkrétního
poranění zdravotnickým trauma týmem na každé úrovni poskytované péče. Podle této
specifikace se rozdělují následující úzce spjaté úrovně poskytování neodkladné péče v
polních podmínkách:

1Care Under Fire (treatment in a non-permissive environment)
Péče pod palbou.

2Tactical  Field  Care  (treatment  at  point  of  wounding  in  a  permissive  or
semipermissive environment)

Péče v taktické hloubce.
3 Field Resuscitation (team-based treatment in a ROLE 1 facility)
Resuscitace v poli.

4Advanced  Resuscitation  (team-based  and  consultant  directed  resuscitation  in  a
ROLE 2/3 facility)
Rozšířená resuscitace.
 
Otevřená rána hrudníku s parciální avulzí pravé paže v ramenním kloubu
 
Poznámka
Podle  statistických  údajů  z války  ve  Vietnamu  bylo  vykrvácení  příčinou  50  %  všech
úmrtí. (J Trauma 2003;54:5S). Z tohoto počtu bylo 80 % způsobeno poraněním trupu
a 20 % poraněním velkých cév končetin. Právě tato „končetinová“ krvácení je možné
ošetřit  okamžitě  při  jejich  vzniku  (tlakem  v ráně,  tlakovým  obvazem,  turniketem).
Používání neprůstřelné vesty ve válce v Iráku 2003 snížilo počet poranění trupu. - 5 -
Champion na základě údajů z 2. světové války a války ve Vietnamu (Champion HR et
al. A profile of combat injury. J Trauma 2003; 54:S13-19) odhaduje, že 10 % všech
úmrtí (ne pouze úmrtí z vykrvácení) je způsobeno poraněním končetin; odhaduje, že
vykrvácení z končetinových poranění představuje více než polovinu úmrtí, kterým se dá
v polních podmínkách předejít (preventable battlefield death).
 
 
Amputace v podkolenní způsobená nášlapnou minou
 
Safarova abeceda a ABC
Ošetřování zraněných se v rámci prvotního ošetření provádělo po dvě desetiletí
podle  pořadí  písmen  Safarovy  abecedy – ABC.  Nová  filozofie  BATLS  2005 TM
změnila přístup k ošetřování zraněných na
ABC.  
Tento přehodnocený přístup vychází z nutnosti nejprve při záchraně zraněného
zastavit masivní zevní krvácení,
. Zástava masivního zevního krvácení představuje
nejdůležitější  prioritu.  Vychází  ze  zjištění,  že  masivní  zevní  krvácení,  zejména
končetinové, je nejčastěji se vyskytující příčinou úmrtí v polních podmínkách. A těmto
úmrtím se dá vhodným ošetřením předejít.
 
Poznámka
Lakstein  uvádí  (Lakstein  D  et  al.  Tourniquets  for  haemorrhage  control  on  the
battlefield: a 4 year accumulated experience. J Trauma 2003;54:S221-225) izraelské
statistické  údaje  z let  1997-2001.  Soubor  550  zraněných,  z toho  125  úmrtí.  91
zraněným  byl  nasazen  turniket.  Žádný  zraněný  z tohoto  souboru  nezemřel  na nekontrolované končetinové krvácení, což podporuje význam použití turniketu u těchto
poranění.
 
BATLS  2005 TM   je  multidisciplinární  kurz,  avšak  výuka  je  soustředěna  na
každou  oblast  potřebných  znalostí  zvlášť.  Lékaři  se  učí  samostatně  přistupovat  ke
zraněnému,  hodnotit  jeho  stav  a  ošetřovat  ho.  Střední  zdravotnický  personál  musí
vybrané základní dovednosti také zvládnout samostatně, další pak jako součást týmové
práce.
Ve  výuce  je  kladen  důraz  na  metodologii  poskytování  neodkladné  péče  v
nestandardních  podmínkách,  zejména  pak  na  zvládnutí  praktických  dovedností  při
ošetřování zraněných ohrožených na životě.
Filosofie poskytování neodkladné péče v polních podmínkách představuje
pro  zdravotnický  personál  návod,  jak  ošetřit  zraněné  v polních  (válečných)
podmínkách. Filosofie ošetřování zraněných při hromadném neštěstí se vyučuje
v NATO kurzu „Major Incident Medical Management and Support (MIMMS).