Tlaková vlna

Výbuch vytváří rychle se rozpínající objem horkého plynu. Intenzita této tlakové
vlny se vzdáleností od místa výbuchu rychle klesá. Osoby v blízkosti výbuchu mohou
utrpět tato zranění:

·  perforaci dutých orgánů (ucho, střevo) – nastává stlačením a následným rozepnutím
vzduchu uvnitř těchto orgánů,
·  intraalveolární  krvácení  („blast  lung“) – dochází  k němu  následkem  trhlin  na
rozhraní tkáň/vzduch (jako když udeříš kladivem do rezavého kbelíku – rez uvnitř
bude odpadávat),
·  vzduchové embolie do koronárních a mozkových tepen. U obětí zemřelých na místě výbuchu je typické poranění plic. Naopak, poranění
plic nebývá u těch,  kteří se dožijí nemocniční péče (v jedné  skupině bylo přítomno
pouze  u  0,6 %  přeživších,  léčených  v nemocnici).  Nástup  příznaků  však  může  být
opožděný. Jako typický důsledek vystavení účinku tlakové vlny se uváděla perforace
bubínku.  Leibovici  et  al.  sledovali  647  případů  zraněných  z 11  teroristických
bombových útoků v Izraeli (1994-1996) a zjistili, že u žádného zraněného, který měl
pouze  perforaci  bubínku,  nedošlo  k rozvoji  příznaků  plicního  nebo  intersticiálního
poranění tlakovou vlnou.
Leibovici  et  al.  zjišťovali  relativní  závažnost  poranění  a  letalitu  při
bombardování na otevřených prostranstvích (297 raněných) ve srovnání s uzavřenými
prostory  autobusů  (93 raněných).  Exploze  v uzavřených  prostorech  způsobují
závažnější  poranění  s vyšší  letalitou,  což  se vysvětluje  odrazem  a  zesílením  tlakové
vlny od pevných povrchů (stěn a stropů).  
Termobarické zbraně mohou způsobovat jednak zranění způsobená ožehnutím,
jednak větší počet zranění tlakovou vlnou šířící se na větší vzdálenost (např. disperzí
paliva ve vzduchu před výbuchem).
 
 
bomba  
v autobusu
bomba  
v otevřeném
prostranství
hladina
významosti
Letalita  49%  7,8%  p < 0,00001
Primární blast syndrom  77,5%  34,2%  p = 0,00003
Medián Injury severity
score
18  4  p < 0,0001
Porovnání výsledků při explozi v otevřeném prostranství a uzavřeném prostoru
 
Rychle  se  pohybující  vzduch  za  tlakovou  vlnou  vytváří  tlakový  vítr.  Ten  může
způsobit tato poranění:
·  amputace vytržením,
·  sekundární úrazy střepinami (kousky kamene, skla, dřeva atd. nesené větrem),
·  poranění odhozením na pevný povrch.