Vědomí

D – Disability:

Vědomí je stav, ve kterém organismus plně vnímá podněty a přiměřeně na ně reaguje.

Hodnotí se dle skutečné orientace pacienta v prostoru, místě a čase

 

•  Glasgow Coma Scale (GCS)

 

Pro rychlé zhodnocení AVPU u dětí i dospělých;

 

Vyšetření zornic

Z pohledu anatomie a fyziologie

Pupilla (zornice) představuje kruhový otvor v duhovce, v jedné z mnoha části zvané živnatka. Hlavní funkci živnatky je výživa očního bulbu. Duhovka vytváří přepážku mezi očními komorami (přední a zadní), přičemž zornice obě komory pojí. Fyziologický je pupilla různě široká v závislosti na intenzitě světelného prostředí, kdy působí jako hlavní regulátor množství dopadu světla na sítnici. Fyziologické hodnoty se pohybují v intervalu mezi 2 mm až 8 mm. Zúžení nazýváme miósou, rozšíření mydriázou.

Mióza

Mydriáza

Co ovlivňuje velikost zornic

Mimo všeobecně známé světlo se jedná o: konvergence (sbíhavost), akomodace (přizpůsobení oka na pohled do dálky či na blízko), kožní bolestivý podnět (vyvolává mydriázu), emoce a farmakologické ovlivnění.

Jak dochází ke změně velikosti zornic

Proměnnou velikost zornic zajišťuji 2 svaly oční duhovky. Musculus sfincter pupillae zajišťující stažení a musculus dilatátor pupillae zajišťující rozšíření zornic. Inervaci zajišťuje vegetativní nervový systém, parasympaticus působí na sfinktery a sympatikus na dilatátory.

Patologické stavy zornic

Mydriáza

Jednostranná mydriáza Oboustranná mydriáza
Akutní glaukomový záchvat s uzavřeným úhlem  
  epileptický záchvat
tupé poranění oka hysterický záchvat
neuritida cukrovka
struma migréna
zánět plicního hrotu komprese na hraně klívu
zlomenina spodiny lební hematom pod tvrdou plenou
zduřelá lymfatická uzlina aneurysma
léze na úrovni 3. nervu otrava botulotoxinem, olovem
léze v jádře 3. n., v kmeni  
léze v ciliárním gangliu  
nádor plicního hrotu  
nitrolební nádor  
nitromíšní nádor  
komprese hrany klívu  

Mioza

Jednostranná mioza Oboustranná mioza
cizí těleso v rohovce cerebrovaskulární arterioskleroza
rohovkový vřed myotonická distrofie
hyphema diabetes
iridita některé drogy
neuropatie  
uveitida  
porucha protilehlého optického traktu  
získaná sifilis  
struma  
aneurysma vnitřní karotidy, aorty  
krvácení pod tvrdou plenu  
komprese hrany klívu  
nádor v sympatické dráze  
zduřelá lymfatická uzlina  
porucha chiazmatu  

Obě tabulky podle: FRANKOVÁ, Petra. Zornice: fyziologie a patologie, 2008.

Co se u vyšetření zornic pozoruje

Umístění pupilly v duhovce, šířku, tvar, reakci na konvergenci a osvit. Pro potřeby pnp bude směrodatné zejména vyšetření šířky a reakce na osvit, popř. konvergenci.

1) Šířka zornice

Fyziologie

Měříme v mm, někdy jsou velikosti zornic zohledněny (obrázkově) na výjezdových papírových záznamech. V pnp nedisponujeme keratometry či Haasovými lištami k přesnějšímu měření. Šíře zornic je za normální, fyziologických, podmínek na obou očích symetrická, za fyziologickou je považován rozdíl do 0,3 mm a může být přítomen až u 20 % lidí.

Patologie

Za patologickou je považována anizokorie nad 0,3 mm, tedy rozdíl ve velikostech levé a pravé zornice, viz obr. 1 v úvodu článku.

Anizokorie jako problém mimo CNS

Anizikorie může být součástí mnoha dalších nemozkových příčin, proto je vhodné při zjištění anizokorie v rámci odběru anamnézy pátrat po dalších příčinách – farmakologický vyvolané mydriázy a miósy, parézy nervus oculomotoricus, ruptury zornicového svěrače, akutní glaukomový záchvat a další onemocnění (např. iritida, Hornerův syndrom) a další, viz výše tabulky.

2) Fotoreakce zornic na osvit

Vyšetření

Lze rozdělit na fotoreakce přímé a nepřímé. Při přímé fotoreakci vyzveme pacienta k zadívání se do dálky, zakryjeme postupně obě oči a postupně je po několika sekundách opět odkrýváme při stálém pozorování změny velikosti.
U nepřímé fotoreakce zakrýváme jedno oko a pozorujeme reakci na nezakrytém díky konsesualnímu reflexu neosvětleného (druhého) oka.
Fotoreakci lze provést také přímým působením světla na oční bulbus pomocí svítilny, přímým pohledem do zdroje světla.

Patologie

CAVE! Při posuzování fotoreakce bez zdroje světla (svítilny) je dobré mít na paměti velikost zornic vzhledem k momentálním světelným zdrojům, tj. při anizokorií ve dne (v místnosti v přítomnosti světla) je patologickou zornici mydriatická, při anizokorií ve tmě (v místnosti s nízkým obsahem světela) je patologickou zornicí zornice miotická.

3) Konvergence

Miosu lze vyvolat rovněž konvergenci, tj. sledování přibližujícího se prstu vyvolá u zdravého jedince miosu.

Farmakologické ovlivnění zornic

Ovlivnění mydriázy

Jedná se především o parasympatolytika (např. adrenalin, hydroxiamfetamin nebo kokain) a sympatomimetika (cykloplegika léky pro trvalou obrnu akomodace, především v očním lékařství).

Ovlivnění miósy

Zdejšími zástupci jsou léky ze skupin parasympatomimetika (fyzostigmin, neostygmin) a sympatolytika (bataxol – k léčbě glaukomu)

Drogy a zornice

Mydriatický působícími jsou: kokain, LSD, extáze, těkavé látky, halucinogeny, marihuana, antidepresiva.

Myotický působícími jsou: kodein, heroin, morfin, alkohol, barbituráty, opioidy, neuroleptika, nikotin.

 

 

 

•  amnézie (úrazové stavy). https://www.wikiskripta.eu/index.php/V%C4%9Bdom%C3%AD_a_jeho_poruchy

 

Vyšetření při podezření na náhlou mozkovou příhodu 

https://www.wikiskripta.eu/index.php/C%C3%A9vn%C3%AD_mozkov%C3%A9_p%C5%99%C3%ADhody/PGS#Vy.C5.A1et.C5.99en.C3.AD_a_l.C3.A9.C4.8Dba_akutn.C3.ADho_ischemick.C3.A9ho_iktu